Общи условия за пътуване с автобусите на Транс-5

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНАТА СИСТЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ ЛИНИИ НА „ТРАНС 5” ООД

Общите условия за ползване на автоматизираната система за продажба на автобусни билети /системата/ на сайта www.trans5.bg уреждат единствено взаимоотношенията между потребителите на системата (по-долу за краткост наричани ПОТРЕБИТЕЛ)

“ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Общи условия е всяко лице, което използва услугите на системата, със свободен общ достъп. 
Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на системата от всеки ПОТРЕБИТЕЛ. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, от първоначалното влизане в нея до напускането й, а в случай на закупуване на автобусен билет – до момента на неговото фактическо получаване. 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите за продажба на билети на trans5.bg в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и правилата. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени чрез услугите за продажба билети на trans5.bg. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на „ТРАНС 5” ООД в зависимост от задълженията си, има достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп, чрез trans5.bg до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.

ОНЛАЙН ПОКУПКА НА АВТОБУСЕН БИЛЕТ

Към момента можете да осъществите онлайн покупка на автобусен билет от автоматизираната система за продажба на автобусни билети само по начин и чрез предвидените за това форми в trans5.bg. следните стъпки: 

  1. Изберете двупосочен билет в случай, че желаете да закупите билет за отиване и връщане, пропуснете тази стъпка при еднопосочен билет;
  2. Изберете дата на тръгване;
  3. Изберете дата на връщане в случай, че сте посочили двупосочен билет в т.1;
  4. Изберете началната точка на своето пътуване (От);
  5. Изчакайте няколко секунди, за да се появи надпис -Изберете направление-, след което посочете крайна точка за своето пътуване от падащото меню под текст (За);
  6. Натиснете бутон ВИЖ РАЗПИСАНИЕТО >>

изберете вид на билета еднопосочен / двупосочен
натиснете бутон ВИЖ РАЗПИСАНИЕТО

Изчакайте няколко секунди и ще видите всички заминаващи автобуси в желаните от вас дати. 

При двупосочен билет след като сте избрали възможен час на тръгване, изберете и час на връщане на желаната от Вас дата. 

Натиснете бутон "купи билет" за избраният от вас курс. 

В отворения нов прозорец, ще видите детайлна информация за курса и цените на билетите.

Сега можете да изберете места за своето пътуване. Натиснете бутон ИЗБЕРИ МЕСТА.

Изберете Вашето място в автобуса, оцветените в зелено места със съответните номера са свободни. 
След  като направите Вашия избор, избраното от Вас място се оцветява в червен цвят. 
След като приключите с избора на места, натиснете бутон ГОТОВО. 

Сега виждате информация за избраните места и вида на вашите билети. 

Изберете вид на билета в случай, че закупувате билет за дете или с карта. 

В съответните полета задължително въведете Име и Фамилия, телефон за връзка и и E-mail. 

Следваща стъпка е заплащане на автобусния билет. 

  • Натиснете бутон „Плащане“.
  • Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта. Приемаме плащане със следните видове карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY.
  • Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация. Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
  • При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

Моля запишете предоставената ви информация, за да я покажете при нужда и в случай, че не получите или загубите съобщението, което Транс 5 ще ви изпрати. 
„ТРАНС 5” ООД чрез trans5.bg ще Ви уведоми за потвърждавaне на извършеното от Вас плащане на закупения автобусен билет, чрез съобщение на указания от Вас E-mail.

Картовите данни се пренасят чрез платежен сървър на банката. Транс-5 ООД няма достъп до Вашите картови данни!

В случай, когато потребителя / пътника не представи надлежен документ или се установи нарушение в подадената от него информация, потребителя / пътника/ се задължава да доплати сумата за билета или да се откаже от правото си да извърши своето пътуване, като парите за билета няма да му бъдат възстановени. Посочването на непълни или неверни данни в указаните форми може да направи покупката на автобусен билет невалидна. В тези случаи „ТРАНС 5” ООД не носи отговорност за осъществяванто на покупката на автобусен билет и изълнение на превоза.

ПРОМЯНА НА ДАТА ЗА ПЪТУВАНЕ

ПРОМЯНА НА ДАТА ЗА ПЪТУВАНЕ, ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ
1.ПОТРЕБИТЕЛИ, закупили автобусни билети чрез trans5.bg за редовните автобусни линии на „ТРАНС 5” ООД и получили потвърждение за извършените от тях плащания съобразно общите правила на сайта на указания от него E-mail имат право : 
1.1.Да променят датата и часа пътуване:: 
1.2.Промяната на дата и/или часа на пътуването, може да бъде извършена от лицата закупили билети за редовните автобусни линии на „ ТРАНС 5” ООД само на билетните каси на фирмата на територията на страната, не по - късно от 1 ден преди тръгване по редовната автобусна линия за която е закупен билета. 
1.3. За извършване на промяна в дата и/или часа на пътуването, потребителя трябва да указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на E-mail и/или да представи издадения от Дружеството – превозвач автобусен билет /касова бележка/ . 
1.4. За закъснение по обективни причини превозвачът не носи отговорност.
1.5. При неосъществяване на пътуването по вина на "ТРАНС 5" ООД, същата възстановява само стойността на неосъществената част от маршрута.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ

2.ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ
2.1.Лицата закупили билети за редовните автобусни линии на „ТРАНС 5” ООД имат право да се откажат от пътуване и да върнат закупените билети, при следните условия: 
2.2. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок не по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия, за която е закупен билета, превозвача връща на потребителя /пътник/ платената за билета сума, като удържа от нея 10% /десет процента/ от стойността на билета.
2.3. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия, за която е закупен билета, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ 70% /седемдесет/ процента от платената за билета сума.
2.4. При деклариран отказ от пътуване, потребителя трябва да указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на E-mail и/или да представи издадения от Дружеството – превозвач автобусен билет /касова бележка/ .
2.4. Декларирането на отказ от пътуване и връщане/ получаване на платени суми, се извършва лично от потребител /пътник/ само на билетните каси на Дружествата на територията на страната.
2.5 При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.
2.6 След заминаване на автобуса суми не се възстановяват.

ЦЕНИ

ЦЕНИ
Цените, на билетите обявени на trans5.bg са в български лева с включен 20% ДДС. 
„ТРАНС 5” ООД си запазва правото да променя цените, обявени чрез trans5.bg по всяко време и по свое усмотрените. В случай на промяна на цената, за покупна цена на билета е в сила цената към момента на заплащане  от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством установената за това форма за trans5.bg. 

ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ

ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ 

При превоза на пътнци по редовните автобусни линии на „ТРАНС 5” ООД, пътниците са длъжни да спазват следните правила: 
Всеки пътник има право да превози безплатен багаж както следва: 
Ръчен багаж –
1 багажна единица – до 5 kг. с размери- до 55 x 40 x 23 см. 
В багажните отделения на превозното средство
1 една багажна единица
за всяка багажна единица натоварена в багажните отделения на превозното средство, пътника получава багажна разписка, съгласно разредбите на чл. 39 от ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.
Не се допуска превоз на багаж, без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник, който не пътува в автобуса.


Не се разрешава поставяне и пренасяне в багажните единици, превозвани в багажните отделения на автобусите: 
- на изделия от благородни метали, полускъпоценни и скъпоценни камъни, преносими компютри, компютърни конфигурации, GSM апарати, всякаква видео, аудио и фото техника, оптически уреди и/или части и елементи за тях, предмети с нумизматична и художествена стойност, парични средства, ценни книжа, документи,  пътнически чекове, кредитни и дебитни карти.
В случай на цялостната или частичната липса или повреда на багаж, съдържащ предмети описани в предходното изречене , „ТРАНС 5” ООД, не носят отговорност и няма да възстновяват тяхната стойност , при евентуално изплащане  на обезщетение.
Абсолютно се забранява : 
поставяне и пренасяне в багажните единици, превозвани в багажните отделения на автобусите на: 
- огнестрелни оръжия и боеприпаси / притежаваните от гражданите огнестрелни оръжия и боеприпаси, за самоотбрана, лов, спортни, културни цели и за колекциониране, се превозват като ръчен багаж при спазване на разпоредбите на действуващата нормативна уредба./ 
- експлозиви и запалителни вещества и устройства
- капсул-детонатори,
- детонатори и фитили,
- мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери,
- фойерверки и други пиротехнически средства,
- димни бомби и патрони,
- динамит, барут и пластични взривни вещества
- лесно запалими химически вещества.

ПРЕВОЗ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

ПРЕВОЗ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ЛИЦА НАМАЛЕНА ПОДВИЖНОСТ 
Уважаеми пътници, с цел спазване на приложимите изисквания за безопастност, установени от международното право, правото на Съюза или националаното право, и с цел спазване на изскванията за защита на Вашето здраве и безопастност, установени от компетентните органи, Ви молим преди закупуване на билет/и за  превоз на лица с увреждания или с намалена подвижност, да се свържете с нас на телефон 02/8 133 143, за получаване на информация във връзка с  безопастностността или осъществимостта на превоза. 

ПРЕВОЗ НА ЖИВОТНИ

ПРЕВОЗ НА ЖИВОТНИ
В автобуси на „ТРАНС 5” ООД се допускат и пътуват безплатно само кучета – водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител след представяне на ветеринарно медицински паспорт на кучето и заверена карта, удостоверяваща статута му.

За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат рапоредбите на ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ и НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.